یکشنبه ١٣٩٧/٨/٢٧    EN
تشکيلات سازماني آزمايشگاه جامع تحقيقاتی علوم پزشکی جنوب شرق کشور

 

ماده ۱: اهداف:

مهمترين اهداف و محورهاي فعاليت آزمايشگاه به شرح ذيل مي‌باشند:

ـ ارائه خدمات و افزايش بهره‌وري در زمينة تأمين نيازهاي پژوهشي و ارائه خدمات پژوهشي و دستگاهي در سطح فوق تخصصی آزمايشگاهي به اعضاء محترم هيأت علمي، کارشناسان و محققان دانشگاه علوم پزشکي کرمان و ساير دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي همجوار خدمت گيرنده (یزد، هرمزگان و سیستان وبلوچستان).

ـ ارائه خدمات مشاوره‌اي در خصوص استقرار نظام‌هاي کنترل کيفيت آزمايشگاهي (نظير ايزو) به ساير آزمايشگاه‌هاي دانشگاه.

ـ تقويت و توسعه رويکرد شبکه‌اي در زمينه فعاليت‌هاي آزمايشگاهي مرتبط با تحقيقات تخصصی و فوق تخصصی

ـ توسعه فنون دستگاهي در جهت افزايش توانمندي‌هاي تحقيقاتي دانشگاه

ـ استفاده بهينه از تجهيزات آزمايشگاهي موجود در دانشگاه

 

ماده ۲: ارکان آزمايشگاه:

۱ـ شوراي اجرايي و راهبري آزمايشگاه

۲ـ شوراي علمي و فني آزمايشگاه

 

 

اعضاي شوراي اجرايي و راهبري:

ـ رئيس (به پيشنهاد رياست دانشگاه و تائيد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي)

ـ معاون پژوهشي دانشگاه

ـ رئيس يکي از مراکز تحقيقاتي دانشگاه به انتخاب معاون پژوهشي

ـ معاون درمان

ـ معاون غذا و دارو

ـ معاون بهداشتي

ـ دو نفر عضو هيئت علمي به پیشنهاد معاونت پژوهشی و حکم انتخاب رياست دانشگاه


وظايف شوراي اجرايي و راهبري:

ـ بررسي و تصويب خظ مشي آزمايشگاه

ـ اجراي مفاد همکاري با ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي ـ پژوهشي همجوار و سازمان‌هاي بين‌المللي مطابق با ضوابط و مقررات

ـ بررسي و تصويب نيازهاي تجهيزاتي آزمايشگاه جامع تحقيقات

ـ تعيين نحوه هزينه اعتبارات مربوط به خريد تجهيزات

ـ تصويب گردش مالي ساليانه و ارائه به هيئت امنا

ـ تصويب دستور العمل‌هاي اجرايي

ـ بررسي مشکلات تجهيزاتي و نيروي انساني اعلام شده توسط آزمايشگاه و ارائه راهکار متناسب

ـ تهيه گزارش عملکرد جهت ارائه به هيأت امنا

 

اعضاء شوراي علمي و فني:

اعضاء اين شورا بنا به پيشنهاد اعضاي شوراي اجرايي و راهبري و با حکم رياست دانشگاه تعيين مي‌گردند.

 

وظايف شوراي علمي و فني:

ـ تهيه و تنظيم دستور العمل‌هاي فني مورد نياز اعضاي آزمايشگاه

ـ نظارت بر حسن اجراي دستور العمل‌هاي فني

ـ ارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاء کيفيت

ـ پيگيري استقرار سيستم ارتقاء کيفيت

ـ بررسي پيشنهادات و مشکلات فني اعلام شده توسط آزمايشگاه و ارائه راهکار مناسب

ـ تشکيل جلسات ماهانه جهت انجام وظايف فوق

 

ماده ۳: ترکيب پرسنلي:

- رئیس آزمایشگاه (عضو هیات علمی)

- مسئول فنی (حداقل مدرک کارشناسي ارشد)

ـ حداقل ۶ نفر پرسنل فنی آزمایشگاهی (حداقل مدرک کارشناسي) شامل رشته‌هاي مرتبط (مهندسي پزشکي، شيمي تجزيه، کاربردي و بیولوژی سلولی و مولکولی)

ـ متصدي امور دفتري                         ۱ نفر

ـ کارشناس رايانه                              ۱ نفر

ـ متصدي امور اداري و کارپرداز                ۱ نفر

 

ماده ۴: نحوه پرداخت حقوق و مزايا:

ـ پرداخت حقوق پرسنل آزمايشگاه بر اساس حکم کارگزيني و توسط دانشگاه علوم پزشکي صورت مي‌پذيرد.

ـ پرداخت مزايا در قالب کارانه و بر اساس ميزان فعاليت‌هاي انجام شده توسط فرد در آزمايشگاه و با توجه به ضوابط تعيين شده توسط شوراي اجرايي و راهبري آزمايشگاه از محل ۲۰% درآمدهاي آزمايشگاه و پس از کسر هزينه‌هاي مربوطه بصورت علي الحساب شش ماهه پرداخت مي‌گردد.

 

ماده ۵: نحوه راه  اندازي و تجهيز آزمايشگاه جامع تحقيقات:

ـ هزينه ساخت و تجهيزات اوليه آزمايشگاه از محل اعتبارات تملک دارائي دانشگاه مربوط به معاونت‌هاي مختلف و کمک‌هاي استانداري و وزارت بهداشت تأمين خواهد شد.

 

ماده ۶: نحوه گردش کار آزمايشگاه:

ـ ارائه خدمات به اعضاي هيئت علمي دانشگاه مرجع و متقاضيان انجام آزمايش از ساير دانشگاه‌ها (بايد با هماهنگي قبلي و رعايت اولويت صورت پذيرد).

ـ تعرفه مربوط به هر خدمت بر اساس نوع خدمت و زمان صرف شده و هزينه مواد مصرفي و نگهداري دستگاه محاسبه شده و از طريق معاونت تحقيقات و فناوري ابلاغ خواهد گرديد.

ـ قبل از انجام آزمايش بايد هزينه مربوطه به حساب آزمايشگاه  یا حساب اعلام شده واريز و فيش واريزي به همراه درخواست انجام آزمايش به آزمايشگاه تحويل گردد.

ـ واحدهاي اهدا کننده تجهيزات آزمايشگاهي به آزمايشگاه جامع در اولويت اخذ خدمات آزمايشگاهي بوده و به ميزان قيمت تجهيزات اهدا شده بصورت رايگان خدمت دريافت خواهند نمود.

ـ خدمات آزمايشگاهي صرفاً تحقيقاتي بوده و به هيچ عنوان نمي‌بايست با ارائه خدمات روتين درماني همراه شود.

 

ماده ۷: نحوه تأمين هزينه‌هاي آزمايشگاه:

ـ درآمد اختصاصي حاصل از ارائه خدمات پژوهشي

ـ کمک‌هاي مردمي و دستگاه‌هاي دولتي

ـ کمک‌هاي دولتي

 منوی کاربران