نام دستگاه: فلوسایتومتری  

 نام لاتین دستگاه:   Flow Cytometer

 مدل دستگاه :    BD FACSCalibur

فلوسایتومتری روشی دستگاهی و بسیار دقیق است که جزء لاینفکی از تحقیقات بیولوژی پایه و تشخیص بیماری ها بوده که به خصوصیات پراکنده سازی نور توسط سلول های تحت آزمایش و نیز بر نشر فلوئورسانس از آنها استوار است.

کاربرد دستگاه: جستجوی آپوپتوز و اندازه گیری سلول های آپوپتوتیک از میان مخلوطی از سلول ها دیگر، تعیین کمی مقدار DNAو شناسایی سلول های دیپلوئید نرمال در حال استراحت،شناسایی سلول های که در مرحله پیش میتوزی و یا میتوز هستند، اندازه گیری تعداد کروموزوم ها(هنجار یا ناهنجار)،تشخیص بیماری های بدخیم مانند سرطان با سلول های آناپلوئیدی و...از جمله کاربردهای این دستگاه می باشد.

دستگاه حاضر از تکنیک Cell Sortingنیز بهره مند بوده و امکان جداسازی یک سلول خاص را در میان جمعیت سلول ها دارا می باشد .


منوی کاربران