کارشناس آزمایشگاه

 محبوبه پاکروانان
   
سمت سازمانی: 

 کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات


 
درجه علمی: 

 M. Sc (شیمی تجزیه)


 
مرتبه علمی: 

 پژوهشگر


 

پست الکترونیکی:


 

mpak1387@gmail.com


 
شماره تلفکس:  

31325217-034


 

شماره تلفن آزمایشگاه:
 

31325141-034 


 


منوی کاربران