کارشناس آزمایشگاه

حجت ثمره فکری


 
   
سمت سازمانی: 

 کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقات


 
درجه علمی: 

 M. Sc (ارشد بیوشیمی)


 
مرتبه علمی:  
پژوهشگر
 


پست الکترونیکی:

Hojjatfekri@gmail.com

شماره تلفکس: 

31325172


 

شماره تلفن آزمایشگاه: 
 

31325141 منوی کاربران