ریاست

دکتر علی ماندگاری

سمت سازمانی:

رییس آزمایشگاه جامع تحقیقات

درجه علمی:

Ph. D(فارماکولوژی و سم شناسی)

مرتبه علمی:دانشیار(دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
پست الکترونیک:


alimandegary@kmu.ac.ir

alimandegary@yahoo.com
شماره تلفکس:31325011

منوی کاربران