نام دستگاه : تصویر بردار از ژل

نام لاتین : Gel Doc

مدل دستگاه :  E-BOX-VX5/20M

 
اساس کار این دستگاه تشخیص باندهای ژنی ران شده الکتروفورز با تاباندن نور فرابنفش می باشد.

کاربردها:عکس برداری از ژلهای آگاروز و پلی اکریل آمید
 


منوی کاربران