یکشنبه ١٣٩٧/٨/٢٧    EN


نام دستگاه : الکتروفورز افقی

نام لاتین:  Electrophoresis   

مدل دستگاه:   HU-110, HU-150, HU-180نوژن پارس ایران

 

الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکولهای زیستی مانند DNA وپروتئینها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی،وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد.

کاربردها:جهت تشخیص پلی مورفیسم های ژنی،تعیین ژنوتایپ،مرحله نهایی PCR،RFLP و...                                                                 

 


منوی کاربران