نام دستگاه :
 لایت سایکلر

نام لاتین :  Lightcycler® 96 real-time PCR system

مدل دستگاه : 96Roche

 

اساس کار در این سیستم تشخیصی بدین گون است که یک ماده فلورسانت در طی واکنش متناسب با میزان محصولات هر سیکل آزاد می شود و میزان فلورسانت ان توسط نمایانگر شناسایی و ثبت می گردد.

کاربردها:شناسایی مقادیر کم ژن تکثیر شده،سنجش بیان نسبی ژن،تشخیص انواع ژنوتایپها،SNP،HRM و... 


منوی کاربران