منوی کاربران

نام دستگاه : آنالیز حرارتی همزمان

نام لاتین دستگاه : Simultaneous Thermal Analysis

مدل دستگاه : STA 503

با استفاده از این دستگاه می توان  تغییرات فیزیکی یک نمونه خاص نظیر تغییر جرم، دمای تجزیه، پایداری حرارتی، پایداری اکسید اسیون، آنتالپی واکنش،گرمای ویژه و نمودارهای فاز را به عنوان تابعی از دما اندازه گیری کرد.

کاربرد دستگاه: مطالعه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ترکیبات آلی و معدنی گوناگون نظیر، پلیمرها، سرامیک، شیشه، پلاستر، موادساختمانی، سیمان، فلزات و آلیاژهای گوناکون